ทุนรัฐบาลอินเดีย 39 ทุนฟรีหลายสาขา

รัฐบาลอินเดียให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียรัฐบาลอินเดียโดยสภาการความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดีย(Indian Council for Culture Relations: ICCR)

มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และทุนวิจัยสำหรับปริญญาเอก ณ ประเทศอินเดีย
โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ คือ
1. General Cultural Scholarship (GCSS) จำนวน 10 ทุน
2. Indo ? Thailand Cultural Exchange Programme (CEP) จำนวน 4 ทุน
3. Scholarships for Course in Traditional Systems of Medicine (AYUSH) สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก BIMSTEC จำนวน 15 ทุน
4. Mekong ? Ganga Cooperation Scholarship Scheme (MGC) จำนวน 10 ทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็น ประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครหรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
ซอยสุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-2580300-5 ต่อ 139
หรือเว็บไซต์ www.iccrindia.org

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร จำนวน 6 ชุด พร้อมด้วยหลักฐานทางการศึกษาและเอกสารประกอบอื่น ๆ
ไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 27 มกราคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ