ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาสาขาวิชา Biomedical Engineering

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาสาขาวิชา Biomedical Engineering ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552จำนวน 5 ทุน ไปศึกษาสาขาวิชา Biomedical Engineering ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.เป็นผู้ได้รับปริญญาดังต่อไปนี้
– ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4,
B = 3, C = 2, D= 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
– ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ียสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 (ในระบบการวัดผลที่ีคิดคะแนนให้A = 4, B = 3, C = 2, D= 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3.3 (1) หรือข้อ 3.3 (2) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียน เทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนด หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

4.ได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 (Internet ? based) หรือ 213 (Computer-based) หรือ 550 (Paper ? based) หรือ ได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2553
5. กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะต้องมีคำรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าว่าเป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะ ไปศึกษา
6. ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้

เอกสารและหลักฐานที้จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1X1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
2.ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)
3.Essay ระบุเหตุผลที้สนใจในการสมัครรับทุนปริญญาเอกในสาขาวิชาBiomedical Engineering เป็นภาษาอังกฤษ (ประมาณ 1 หน้า)
4.หนังสือรับรองการศึกษา/ประสบการณ์ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีและปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
6.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.สำเนาคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 3.4
8.หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน และรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่ รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ จะไปศึกษา โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. กพ. 6 (กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
9.เอกสารซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยการยื่นใบสมัครคัดเลือก ให้ยื่น ใบสมัครคัดเลือกทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่ือด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ สำหรับการสมัครคัดเลือก ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบ
และระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมทัBงวงเล็บมุมซองว่า ?(สมัครทุนคัดเลือก)?

ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซด์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ