ทุนวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในความร่วมมือของ 3 สถาบันชั้นนำ เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ...