ทุนวิจัย ป.โท-เอก ที่ออสเตรเลีย

ทุน The International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) เป็นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือเป็นศูนย์กลางบรรดานักวิจัยคุณภาพจากทั่วโลก ได้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกันที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ได้รับทุนนี้จะเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
-?เป็นนักศึกษาต่างชาติ ยกเว้นออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
-?ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ Commonwealth
Department of Immigration and Citizenship (DIAC) รวมถึงทางด้านสุขภาพจะต้องผ่านเกณฑ์ของ Overseas Student HealthCover?ภายใต้การควบคุมของ the Commonwealth GovernmentDepartment of Health and Ageing

-?ต้องได้รับการอนุญาตและลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
-?ต้องให้เวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลา
-?ไม่ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น
ประเทศออสเตรเลียในขณะที่สมัครขอรับทุน
-?ไม่ได้รับทุนประเภทอื่นๆ จากทาง Commonwealth Government

Scholarships
-?ไม่เคยได้รับทุนประเภทนี้มาก่อน

ระยะเวลาการให้ทุน
-?ทุนประเภท Research Doctorate ให้เวลาทุน เป็นเวลา 3 ปี
-?ทุนประเภท Undertaking Research Masters เป็นเวลา 2 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากทุน
-?ค่าเทอมตลอดการศึกษาวิจัย
-?ค่าประกันสุขภาพให้กับผู้รับทุนรวมถึงคู่ครอง

-?ทุนที่มอบจะไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน

การสมัครขอรับทุน
ผู้สนใจขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.swinburne.edu.au/research/schools.htm

Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ