ทุนวิทยาศาสตร์ ด้านสาขาชีววิทยา

ก.พ.คัดมอบทุนด้านสาขาชีววิทยา ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ปริญญาโททางชีววิทยา จุลชีววิทยา ประมง เกษตร สัตวบาล

วนศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่

จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด

ปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.50

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์: http://www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ