ทุนอบรมพนักงาน ประเทศญี่ปุ่น

THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP? (AOTS)? ประเทศญี่ปุ่น ให้ทุนอบรม?? แก่พนักงานระดับ Junior managers and/or middle-level staff members to become future leaders of the? employers? organizations or their member companies. Especially, persons who take up the responsibilities in the field of OSH management. โดยให้สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เป็นผู้รับสมัครทุนอบรม?? เรื่อง?? ?The Program on Occupational Safety and? Health Management and Work Environment Improvement [ERWM] ??? ระหว่างวันที่? 6-17 กันยายน 2553?? ณ?? Yokohama? ประเทศญี่ปุ่น?? เป็นเวลา?? 12? วัน

ผู้สมัครทุนนี้จะต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 26-45 ปี?? มีความรู้? พูด? เขียน? ภาษาอังกฤษได้ดี ได้รับเสนอชื่อจากหน่วยงานที่? สังกัดซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)?? สุขภาพดี สามารถจะเข้าอบรมจนจบหลักสูตรทุนนี้? AOTS จะให้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับเลือก? ประกอบด้วยค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-Yokohama-กรุงเทพฯ?? ค่าที่พักโรงแรม อาหารเช้าและภาษี เบี้ยเลี้ยง ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง? และประกันสุขภาพ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่? 19 กรกฎาคม? 2553
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่?? 19? กรกฎาคม? 2553? เวลา? 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การนายจ้าง ฯ (อีคอนไทย)?? ชั้น 2 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท )

ท่านที่สนใจโปรด ขอรับใบสมัครและติดต่อสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย? (อีคอนไทย) 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ชั้น 2 ถนนสารสิน? แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ. 10330 โทรศัพท์ 0-2651-9182-3, 0-2651-9164-65? โทรสาร? 0-2651-9181 โปรดดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม www:econthai.com?? email: econ@econthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ