ทุนออสเตรีย ป.เอก ? วิจัยหลัง ป.เอก – วันที่ 1

สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ร่วมกับรัฐบาลประเทศออสเตรีย มอบทุนระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย ประจำปี การศึกษา 2552 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนระดับปริญญาเอก
สาขาที่สามารถสมัครได้
1. Natural Sciences
2. Engineering
3. Economics
4. Management
5. Medicine (technology-related-medicinal disciplines in diagnostic Field, modern operation techniques such as Computer Tomography (CT),Magnetic Resonance Imaging (MRI) Electrocardiography (ECG), Arthroscopy, Prosthodontics, etc.)

ระยะเวลาให้ทุน
ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2. หากไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาว่าจะรับสมัครปฏิบัติงาน
3. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้หากผู้สมัครได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญาการรับทุนชดเชยใช้ทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาที่รับรองก่อนเดินทางไปศึกษา
4. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
6. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
7. ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

ค่าใช้จ่าย
ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตระมาณ 10,900 ยูโรต่อปี
2. ค่าเดินทางประมาณ 870 ยูโร (ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละประเทศ)

การคัดเลือก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการดำเนินงานทุนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย จะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

หลักฐานในการสมัครขอรับทุน
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript) ระดับอุดมศึกษาทุกระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมี Host advisors (มีตำแหน่งเป็น Univ.-Prof.) ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่จะไปศึกษา หรือทำวิจัย ผลทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ หรือผลการทดสอบ TOEFL/IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทั้งนี้ ขอให้เรียงลำดับเอกสารลำดับ 1-4 จำนวนทั้งหมด 12 ชุด (ถ่ายเอกสารได้)

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 มกราคม 2552 (ยึดตามตราประทับของไปรษณีย์)
หรือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 (ส่งด้วยตนเอง ณ สำนักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.inter.mua.go.th
ในหัวข้อ ทุนการศึกษา/ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ