ทุนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาตรี โท และเอก เรียนต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้ทางเราได้นำข่าวคราวเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอิสลาม ในประเทศอินโดนีเซีย มาฝากเพื่อน ๆ กันครับ มาดูในส่วนของรายละเอียดกันเลย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กระทรวงกิจการศาสนาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี – เอก ในด้านศาสนาและด้านอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ที่เป็นประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทุนการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 50 ทุนด้วยกัน โดยจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งมีค่าครองชีพให้เดือนละ 1,500,000 รูปี หรือราว ๆ 5,000 บาท ครับ

 

Raja Empat, Papua, Indonesia.

 

เงื่อนไขในการรับทุน
 – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี จะนะ) ไม่น้อยมากว่า 6 เดือน หรือมีบิดามารดา มีภูมิลำเนาแถบนี้ติดต่อกันมาไม่น่อยกว่า 3 ปี
 
     ในระดับปริญญาตรี
  – ผู้สมัครที่จบการศึกษาก่อน 2553 ต้องมีใบแสดงผลคะแนน O-NET A-NET และ GPA ของตน
  – ผู้สมัครที่จบการศึกษาปี 2553 ขึ้นไปต้องมีใบแสดงผลคะแนน O-NET PAT1 หรือ A-NET และ GPA ของตน
         – ผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาล ทันตแพทย์ และเภสัช ที่จบการศึกษาก่อนปี 2553 ต้องมีผลคะแนน PAT 2
         – ผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาล ทันตแพทย์ และเภสัช ที่จบการศึกษาหลังปี 2553 ต้องมีผลคะแนน A-NET
         – ผู้สมัครในสาขาวิชาด้านศาสนา ต้องมีใบคุณวุฒิศาสนา ชั้น 10 และผู้จบการศึกษาระหว่างปี 2553 – 2556 ต้องมีใบแสดงผลการสอบ I-NET

       ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
              – มีใบปริญญาบัตรในระดับ ป.ตรี และ ป.โท (สำหรับปริญญาเอก) ใบแสดงผลคะแนน ใบรับรองแพทย์ และเอกสารรับรองการทำงานจากที่ทำงานของตน
              – ผู้สมัครสามารถสมัครรับทุนได้ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
              – ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนหรือมีข้อผูกพันในการทำงานชดใช้ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ
              – เป็นผู้ที่ไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีควาประพฤติดี

 

09-tample_in_bali

 

มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่งที่เปิดให้รับทุน
 – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
 – Yogyakarta UIN Sunan Kalidjaga
 – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 – State Islamic University (UIN) Alauddin Makassar
 – UIN Sultan Syarif Kasim Riau

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้โดย ขอรับใบสมัครที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนง.การศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่ จชต.

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 073 – 274 – 471
Email: edu_sbpac@hotmail.com

 

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

สามารุถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ส่งใบสมัครที่ ห้องโถงอาคารอเนกประสงค์ และ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภายแดนภาคใต้ เลขที่60 ถนนสุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา

 

หมาเลยโทรศัพท์
073 – 274 – 471
073 – 203 – 883
087 – 392 – 9444
089 – 976 – 6704
087 – 138 – 2604

 

panrajaampat

 

เพื่อน ๆ อย่าพลาดทุนดี ๆ แบบนี้นะครับ นอกจากเป็นทุนที่ออกให้เต็มจำนวน มีค่าครองชีพ และไม่มีข้อผู้พันหลังการรับทุนแล้ว ยังเป็นทุนจากทางภาครัฐโดยตรงอีกด้วย แล้วพบกันใหม่นะครับกับข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาอัพเดทได้ที่ ScholarShip.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ