ทุนเรียนต่อประเทศจีน ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี?เอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเทศจีน โดยทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม? ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับประเทศจีน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยนี้ เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจขอรับทุนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการเรียนการสอนจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติของผู้ สมัคร
– ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาตรี? (สำหรับมหาวิทยาลัยเซี๊ยเหมิน มหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น) จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสุขภาพแข็งแรง
– ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสุขภาพแข็งแรง
– ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า และสุขภาพ แข็งแรง
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี เนื่องจากบางคอร์สของทุน จะต้องเรียนด้วยภาษาจีน
– คะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ 5.5 สำหรับ IELTS

ระยะเวลาของการให้ทุน
4-5? ปี? สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
2-3 ปี?? สำหรับทุนระดับปริญญาโท
3??? ปี? สำหรับทุนระดับปริญญาเอก

จำนวนทุนที่จะได้รับ
– ฟรีค่าเล่าเรียน (ระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน จะเป็นผู้รับผิดชอบ) รวมไปถึงค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และที่พักอาศัย
– ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน ต่อปี
-? ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,700 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาโท และ 2,000 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาเอก

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย
57 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2245-0088
โทรสาร 0-2246-8247
Website : www.chinaembassy.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ