ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)

ทุนวิทยาลัยเทคนิค
ทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคในประเทศ ญี่ปุ่น ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จในปีที่ 11 นับจากประถมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 5) ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี? หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรตามที่สถาบันอาชีวะของ ญี่ปุ่นให้การยอมรับ ระยะเวลาการรับทุนอยู่ที่ประมาณ 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

ทุน Young Leaders? Program
ทุน นี้ เป็นทุนสำหรับข้าราชการสามัญ ที่จะมีส่วนในการพัฬนาประเทศไทย ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์? ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปี สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาล 3-5 ปี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัดด้วย

สำหรับระยะเวลาของการประกาศรับทุนทั้ง 7 ประเภทของรัฐบาลญี่ปุ่น นั้นจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผั้สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปถ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0-2696-3000, 0-2207-8500? E-mail: jis@eoj.or.th

นอก จากทุนจากภาครัฐของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีทุนการศึกษาของมูลนิธิที่เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นประจำทุหปีเหมือนกัน ซึ่งมูลนิธิที่จะขอแนะนำในฉบับนี้ คือ มูลนิธิมัตซูมาเอะ? (The? Matsumae? International? Foundation)

ทุนมูลนิธิมัตซูมาเอะ (The? Matsumae? International? Foundation)? เป็นทุนที่มาจากการบริจาคของชาวญี่ปุ่น ที่แสดงความเคารพต่อ Dr.Shigeyoshi Matsumae (ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ) และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใจบุญในรูปแบบบริษัท หรือองค์กร ที่ชื่นชอบแนวความคิดของผู้ก่อ ตั้งมูลนิธิ เป็นทุนระดับปริญญาโท ? เอก ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 20 ทุน
ทุนนี้เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้หรือนักวิชาการระดับปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า??? 2?? ปี?? ในการสมัครชิงทุนของมูลนิธิมัตซูมาเอะ?? (The Matsumae? International? Foundation)? เพื่อไปศึกษาวิจัยในช่วงเวลาระหว่าง? 3-6 เดือน? ณ แดนอาทิตย์อุทัย โดยผู้ให้ทุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่าง นับตั้งแต่ค่าเครื่องบินไป-กลับ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอทุน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับ Doctorate Degree หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 2? ปี นับตั้งแต่ได้รับ Master Degree หรือได้รับการยอมรับจากมูลนิธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เทียบเท่า อายุไม่เกิน 40 ปี ในวันที่ทำการสมัคร มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือภาษาญี่ปุ่นที่ดี พอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานวิจัยต่างๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

ทุนนี้จะเปิดรับช่วงกลางปีของทุกปี ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่?? www.matsumae-if.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ