ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นทุกระดับ ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2553 แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งทุนเป็นดังนี้

ทุนระดับปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็น ประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน

คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี
– สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี
– ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี )

ทุนศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ในฐานะนักศึกษาวิจัยต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ในสาขาต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา เช่น กฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ดนตรี จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วิจิตรศิลป์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การประมง เภสัชศาสตร์ ทันตวิทยา เศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ

คุณสมบัติ
– มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบปริญญาตรี
– ระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี ( รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทาง กำหนดให้ ระยะเวลา รับทุนการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 22? มิถุนายน 2553

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Japan Information Service, Embassy of Japan in Thailand
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan? Bangkok. 10330
Ms. Supatra Pothong and Ms. Junpraew Topoklang
Tel: 02-207-8504, 02-696-3004
Fax: 02-207-8512

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ