ทุน ป.โท-เอก ประจำปี 53-54 ที่ฟิลิปปินส์

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สนใจชาวไทย ประจำปี 2553-2554

ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง ธรรมชาติ โดยขอให้เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ SEARCA ภายใน 30 ก.ค.2552

โดยหลักฐานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

1. ใบสมัครขอทุน(SEARCA AP) 2 ฉบับ

2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย

3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

4. หนังสือรับรองการจ้างงาน

5. ความคิดเห็นของผู้สมัครต่อเรื่องการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6. แผนการศึกษาของผู้สมัครว่าประสงค์จะศึกษาวิชาเอก/โทสาขาใด และจะศึกษาวิชาใดบ้าง 1 ชุด(ภาษาอังกฤษ)

7. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ 1 ชุด(ภาษาอังกฤษ)

8. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

9. ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ)

10.คะแนน TOEFL (550 คะแนน) หรือ คะแนน IELTS (6.0) หรือเทียบเท่า 1 ชุด

ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาโดยปริยาย โดยการเสนอชื่อผู้สมัครจะดำเนินการผ่านทางมหาวิทยาลัย เสนอไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2552

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.searca.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ