ทุน ALA ระดับปริญญาโท-เอก

ทุนการศึกษา Australian Leadership Awards (ALA) เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การศึกษาเรื่องความพิการ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร เพศ ธรรมาภิบาล สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงระดับภูมิภาค การพัฒนาชนบท น้ำและสุขอนามัย

คุณสมบัติผู้ สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ IELTS โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6.5 และคะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 6 หรือผลคะแนน TOEFL ที่เทียบเท่า (คะแนนไม่เกิน 2 ปี)
-ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย
-ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการสมัครขอรับทุนนี้
-สามารถกลับมาทำงานที่ประเทศไทยหลังจากสำเร็จ การศึกษาทันที เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ausaid.gov.au/scholar/default.cfm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ