ทุน Dan David Prize มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก

น Dan David Prize มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังจากปริญญาเอก ที่มีงานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และอีกจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทล อาวีฟ(Tel Aviv University) ประเทศอิสราเอล

ข้อกำหนดการสมัคร
– งานวิจัยของผู้สมัครต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อที่กำหนด? โดยต้องเป็นงานวิจัยภายในปีเดียวกันกับปีที่ยื่นใบสมัคร
– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดิมเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว
– สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการสมัคร เค้าโครงงานวิจัยจะต้องผ่านการยืนยันอย่างเป็นทางการจากที่มหาวิทยาลัยซึ่งตนเองได้ศึกษาอยู่

เอกสารการสมัคร
กรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะเป็นไฟล์ doc, rtf, docx หรือ pdf ก็ได้ ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 5 MB ตัวอักษร Arials หรือ Time New Roman ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 12

ถ้าส่งมาทาง E-mail : ddprize@post.tau.ac.il
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. ประวัติส่วนตัว ฉบับเต็ม
3. บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)

ถ้าส่งมาทางไปรษณีย์
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. ประวัติส่วนตัว ฉบับเต็ม
3. บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)
4. จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะสมัคร จำนวน 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นต้องเป็นทุนในระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอก
5. จดหมายอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ใบรับรองการได้รับใบสมัครจะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail

หมดเขตรับสมัคร
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2012

ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ : ddprize@post.tau.ac.il
หรือส่งใบสมัครได้ที่ Ms.Smader Fisher, Director, Dan David Prize, P.O.Box 39040, Tel-Aviv University, Ramat Aviv, Tel-Aviv 69978, Israel

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ