ทุน Hanban ป.โท-เอก ที่ประเทศจีน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยว่า สำนักส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban: The Office of Chinese Language Council International) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอทุนการศึกษาประจำปี 2552 จำนวน 20 ทุนแก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาที่ให้ทุนการศึกษา
– การสอนภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ หรือสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่ Hanban กำหนด

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
– ค่าเล่าเรียน
– ค่าที่พัก
– ค่าหนังสือ
– ค่าประกันสุขภาพ
– และมอบค่าใช้จ่าย ส่วนตัว ให้แก่ผู้รับทุนการศึกษา
จำนวน 1,700 หยวน ต่อเดือนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวน 2,000 หยวนต่อเดือนสำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมดเขตรับสมัคร 8 พฤษภาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
โทรศัพท์: 02-6105394
Fax: 02-354-5570
http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/ 2552/236.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ