ทุน NTC Scholarship ประจำปี 2552

ด้วยสถาบันวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) สำนักงานคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สกทช.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2552 รวม 22 ทุน ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน
1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกรวมจำนวนไม่เกิน 22 ทุน
2. ผู้รับทุนไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการกลับมาปฏิบัติงานกับผู้ให้ทุนเว้นแต่เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องเข้าทำงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนภายในประเทศไทย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
– เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสาร หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
– ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีสถาบันการศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษา สังกัดอยู่ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
– เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 มีนาคม 2552
– สาขาเทคโนโลยีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ Broadband Access NGN, Optical Communication, Short Range Communication
– ไม่สัญญาผูกพันรับทุนกับแหล่งทุนอื่น

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
– เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50
– หรือถ้ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและมีศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีเอกสารยืนยันตอบรับเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก จากสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อ (ให้ทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี)
– ถ้าเป็น Research Base ต้องมีผลงานใน National Journal Publication หรือ International Conference
– มีสถาบันการศึกษา ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 มีนาคม 2552
– สาขาเทคโนโลยีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ Broadband Access NGN, Optical Communication, Short Range Communication
– ไม่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งทุนอื่น

หมดเขตวันรับสมัคร
16 มีนาคม 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: http://tridi.ntc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Ascholarship&catid=48%3Aresearch-news&Itemid=147&lang=th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ