ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนต่างประเทศ ปี 2552

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)? กำลังประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุนประเภทบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่หายาก (ทุนสาขาวิชาที่ หายาก) ประจำปี 2552 ระดับปริญญาเอก-โท ดังนี้

ทุนที่รับสมัคร
– ปริญญาเอก Econometrics
– ปริญญาโท Econometrics
– ปริญญาโท? Quantitative Finance / Mathematical Economics / สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2552

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2552
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ในระดับการศึกษา? สาขาวิชา และสถานศึกษาตามรายชื่อที่ ธปท. กำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ โดยผู้ที่กำลังศึกษาจะต้องเหลือระยะเวลาการศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งในระดับปริญญาที่กำลังศึกษาตามที่ ธปท.ประกาศ รับสมัครในข้อ 1 และในระดับปริญญาที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว

การติดต่อ/รับใบสมัครได้ที่
ทีมทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม
ตั้งแต่เวลา 8.30 ? 16.30 น.
โทร: 02-283-5780-2
E-Mail: [email protected]
หรือ Download จาก http://www.bot.or.th
หัวข้อ: สมัครงาน ฝึกงานและทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ