บริษัท Nikon ร่วมกับจุฬาฯ มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่นปี 2010

บริษัท Nikon ในประเทศญี่ปุ่น มอบทุนเรียนต่อในโครงการ Nikon-Chulalongkorn Scholarship ประจำปี 2010 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุนการศึกษา

ลักษณะของทุน
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้าระดับปริญญาโท-เอก โดยเลือกสอบได้ในเดือนสิงหาคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 หรือ สิงหาคม 2554 (บริษัท Nikon จะออกทุนให้เพียงครั้งเดียวเท่านี้)
3.ค่าใช้จ่ายรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่พัก เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประมาณ 750,000 บาทต่อไป (ไม่เกิน 2 ปีสำหรับระดับป.โท และไม่เกิน3ปี สำหรับระดับป.เอก)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีอายุไม่เกิน 32 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะจบก่อน 31 มีนาคม 2554
3.จบการศึกษาในสาขาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.GPA เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ถ้าใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในการรับทุนอื่นๆ
7.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสุขภาพจิตที่ดี สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.Application Form
3.หนังสือรับรอง
4.สำเนาผลการเรียน
5.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

กำหนดปิดการรับสมัคร 11 มิถุนายน 2553
สัมภาษณ์ 5-6 กรกฎาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/NikonCU/NikonCU.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ