ประเทศออสเตรียให้ทุน Technology Grante ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประเภททุนปริญญาเอก

(Ph.D. Scholarship)สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก(Post Doctoral Research) สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในไม่เกิน 19 มิ.ย.2552 หรือส่งด้วยตนเอง ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 22 มิ.ย.2552

สาขาที่เปิดให้ทุนปริญญาเอก คือ
1.Natural Sciences
2.Engineering
3.Economics
4.Management
5.Medicine(technology-related medicinal disciplines in diagnostic field,modern operation technigues such as? Computer Tomography(CT),Magnetic Resonance Imaging(MRI),Electrocardlognaphy(ECG),Arthroscopy,Prosthodontics,etc.)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หรือ บุคคลทั่วไป
-สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ต.ค.2552
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับทุน จะได้รับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คือ 1.ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 10,000 ยูโร 2.ค่าเดินทาง ประมาณ 870 ยูโร(ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละประเทศ)

ผู้ต้องการทราบรายละเอียดทุน สามารถเข้าไปดูได้ใน www.inter.mua.go.th? โดยคลิกไปที่เรื่อง ?ทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์? ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้เช่นเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ