ม.กรุงเทพ มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 20 ทุน ดังนี้

ระดับปริญญาโท จำนวน 11 ทุนได้แก่

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

– สาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

– สาขาการบัญชี

– สาขาการตลาด

– สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

– สาขาศิลปะการแสดง

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

– สาขาธุรกิจการบิน

– สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

– สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน ได้แก่

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

– สาขาการบัญชี

– สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

– สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

– สาขาภาษาอังกฤษ

– สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

– สาขาธุรกิจการบิน

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม –17 พฤศจิกายน 2551

โทร: 02-350-3500 ต่อ 1815, 1816

หรือดูที่เว็บไซต์: www.bu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ