ม.มหิดล มอบทุน คปก.และ สกอ. ระดับป.เอก

ทุนกาญจนาภิเษก(คปก.) ป.เอก จำนวน 1 คน และ ทุน สกอ. ป.เอก จำนวน 1 คน สาขาวิชา ฟิสิกส์เชิงเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่สนใจต้องทำ thesis เกี่ยวข้องกับ ด้านฟิสิกส์เชิงเคมี หรือ Nonlinear Dynamics

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก (คปก.)
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และอยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ในสาขาฟิสิกส์,เคมี หรือ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป หรือจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication) หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference)
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน (3-5 ปี)
5. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

ทุน คปก. จะได้รับ
1. ค่าเล่าเรียน 5 ปี
2. เงินเดือนนักศึกษา 10,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี
3. เงินส่วนไปทำวิจัยที่ต่างประเทศ
4. เงินทุนวิจัย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน สกอ.
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และ อยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ในสาขาฟิสิกส์ เคมี หรือ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป
2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป หรือจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication) หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference)
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัยและ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน (3-5 ปี)
5. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
6. หลังจากจบแล้วจะต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

ทุน สกอ.จะได้รับ
1. ค่าเล่าเรียน 4 ปี
2. เงินเดือนนักศึกษา 10,000 บาท ระยะเวลา 4 ปี
3. เงินทุนวิจัย

ผู้สนใจรับทุนสามารถติดต่อมาที่
Email: [email protected]
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ผศ.ดร.อรอุมา เขียวหวาน
โทรศัพท์: 02-201-5166 เวลา 10.00น.-17.00น.
เว็บไซต์: http://mucc.mahidol.ac.th/~scokw/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ