มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนปริญญาโท-ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 30 ทุน ฟรี แก่บุคคลทั่วไปประจำปีการศึกษา 2553 โดยทุนการศึกษาที่ได้กำหนดการให้ความสนับสนุนมีอยู่ด้วยกันถึง 10 คณะ

คณะที่ให้ทุน
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2.คณะบัญชี สาขาการบัญชี
3.คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสาร สาขาการโฆษณา สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์
4.คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5.คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
6.คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน? และ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
7.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
10.วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขานิเทศศาสตร์ และ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2554
(วันจันทร์-วันศุกร์)เวลา09.00-16.00น.
โทร.0-2350-3500 ต่อ 1815,1816 หรือ0-2350-3623
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bu.ac.th ?

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ