มหาวิทยาลัยคุนหมิง ให้ทุนป.โท-เอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology ประกาศคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน โดยทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรืออาจารย์ไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย มีสุขภาพดี และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน
2. ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครทุนรัฐบาลจีน (Application Form For Chinese Government Scholarship)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. สำเนาปริญญาบัตรขั้นสูงสุดที่รับรองแล้ว (notarized photocopy) พร้อมคำแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
4. สำเนาผลการเรียนที่รับรองแล้ว (notarized photocopy) พร้อมคำแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
5. แผนการทำวิจัย (Research Plan) ความยาวไม่ต่ำกว่า 800 คำ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
6. หนังสือรับรองจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์จำนวน 2 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษหรือจีน
7. สำเนาผลการตรวจสุขภาพ (ตามแบบฟอร์ม Foreigner Physical Examination Form)
8.ใบสมัครของมหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology? (Application Form for Master or Doctoral Degree for International Students)

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่? 28 ธันวาคม 2552 ทาง ไปรษณีย์ที่ Royal Thai Consulate-General, Kunming Hotel, 52 Dong Feng Dong Lu, Kunming, Yunnan Province 650051, The People’s Republic of China

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่อีเมล์ wsinsuwan@hotmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ