มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษา ปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุน ?ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชสมบัติ? ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้้มีโอกาสได้เข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 60 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่? 15 กุมภาพันธ์? 2553

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน
1.เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นหลักสูตรที่ได้แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมให้การ สนับสนุนทุนฯ โดยสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศของทุนฯในหนังสือระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553


2. สำหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี โดยต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25ขึ้นไป (เฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้นของปีการศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร ปริญญาตรี) และมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2553

3. สำหรับทุนการศึกษาใน ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2553

3.1 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)

3.2 ต้องได้รับคะแนน TOEFL Computer based ที่ระดับ 173 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Internet based ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน TOEFLITPที่จัดสอบโดยสำนักงานโครงการศูนย์์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป

4. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษระดับปริญญา เอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 และต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.5 ขึ้นไป

5. ผู้สมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลผ่านการสอบข้อเขียนที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาคต้นของปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่หลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาก่อนหรือภายในวันสัมภาษณ์ผู้เข้า ศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก

การสมัครขอรับทุน
-นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครอง ราชสมบัติและยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการหลักสูตรที่สังกัด เพื่อให้นำส่งที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และหากในกรณีที่ยังมีจำนวนทุนเหลือบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรับสมัคร เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในรอบที่ 2 ต่อไป

เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน
นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและแนบเอกสารดังนี้
– สำเนา Transcript
– ผลสอบ คะแนน TOEFL (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
– เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ( เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ)

*** หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213
โทรสาร 0-2441-9511

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ