มอบ 10 ทุนต่างประเทศ โดย ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน รับสมัคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 มีนาคม 2552

คณะและจำนวนทุน
1. บริหารธุรกิจ การจัดการ/ การตลาด/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับปริญญาเอก(เน้นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)? จำนวน 3 ทุน
2. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน
3. คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน
4. นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/วารสารศาสตร์/การโฆษณา/การประชาสัมพันธ์ ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร(วันที่ 20 มีนาคม 2551) ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (ComputerBased) /79 (Internet-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือคะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)

ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก
1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีและมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโทและมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25หรือเทียบเท่า
2. บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ต้องมีผลการศึกษาในระดับ Pass ไม่เกิน 40% ของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับปริญญาโท
3. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ
จะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
(หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวัน นักขัตฤกษ์)

เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (ComputerBased) / 79 (Internet-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน จำนวน 1 ชุด โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552)
3. สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2552)
4. หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่เคยสอน และ/หรือเพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.utcc.ac.th/scholarship/11/รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ