มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มอบทุน ป.โท – เอก

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง ๆ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552

ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
เป็นนิสิต นักศึกษาสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร ขั้นบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หัวข้อที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
– วิชาการภาพถ่ายและการภาพยนตร์
– ภาษาในสังคมไทย
– ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย
– ศาสนา และ/หรือ จริยธรรมกับสังคมไทย
– วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


– วิทยาศาสตร์ประยุกต์
– วิศวกรรมศาสตร์
– การเมืองภาคประชาชน และ/หรือการปกครองท้องถิ่น
– การสื่อสารมวลชน
– การศึกษากับการพัฒนาชุมชนถิ่น
– เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
– สิทธิมนุษยชนและความมั่งคงของมนุษย์
– เด็กและเยาวชนไทยในกระบวนการโลกาภิวัฒน์
– ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร: 02-357-3155
Fax: 02-357-3193
หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://202.122.40.26/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20090807172922.pdf

สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน ดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ