มูลนิธิอานันทมหิดล มอบทุนปริญญาโท-เอก ในสาขา เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการแผนเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะทำการ พิจารณาคัดเลือก ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติและจิตสำนึกดี มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอเข้ารับ พระราชทานทุนการศึกษาแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ในเดือนกรกฎาคม 2552

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบรายงานคะแนน ( transcript ) จากสถานศึกษาในประเทศ
2. ใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา และคณบดีเจ้าสังกัด
3. ในรายงานคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
4. ใบตอบรับให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.
5. ใบรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

เกณฑ์การรับสมัคร
– สาขาเกษตรโดยตรี เช่น พืชสวน พืชไร่นา กีฎวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา สัตวบาล เกสรกลวิธาน ประมง และป่าไม้ รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
– สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมการเกษตร และสาขาอื่นๆ รับสมัครเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2552

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ส่ง ใบสมัคร ณ ที่ทำการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ โทรศัพท์ 02 942 8350 มือถือ 086 789 7661

เว็บไซต์ ที่มาของข้อมูล
http://www.academic.kmitl.ac.th/files/scholar_king.pdf หรือ
http://www.academic.kmitl.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id= 116&Itemid= 35

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ