ม.เชียงใหม่ มอบทุนทำวิจัย ป.โท-เอก

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงประสงค์จะจัดสรรทุนดังกล่าวโดยมี รายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับแบบขอรับทุนการศึกษา และยื่นสมัครได้ ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ? 14 สิงหาคม 2552 ในเวลาราชการ

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1 ฉบับ
2. สำเนาแบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ
3. สำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal) 1 ฉบับ
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะต่าง ๆ ทุกคณะ และทาง
www.grad.cmu.ac.th หรือ www.gradcmu.com

การรับทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมาทำสัญญารับทุน
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ? 4 กันยายน 2552
ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
http://www.grad.cmu.ac.th/web2008/index.php

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ