ม.หอการค้าไทย มอบทุนป.โท-เอกต่างประเทศ

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอก ได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 15 กันยายน 2553)
2. ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer?Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
4. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
5. ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
– บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องมีผลการศึกษาในระดับ Pass ไม่เกิน 40% ของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับปริญญาโท
6. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
7. เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer?Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน จำนวน 1 ชุด โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
2.สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553)
3.สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553)
4.หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่เคยสอน และ/หรือ เพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

กำหนดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ? 15 กันยายน 2553
2.การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 ? 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ ? อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://utcc2.utcc.ac.th/divisions/AcademicAffairs/scholarship/scholarship_2553.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ