ม.หอการค้าไทย มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศป.โท-เอก

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ? ระดับ ปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)

เพื่อเป็นการสนับสนุน ให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2) ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก จำนวน 16 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
– มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 9 เมษายน 2553)
– ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
– มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer?Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550? โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)

– ผู้สมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทควบเอก
ต้องเป็นผู้ได้รับ วุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ได้รับ วุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า

บุคคลที่สำเร็จการ ศึกษาจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์? ต้องมีผลการศึกษาในระดับ Pass ไม่เกิน 40% ของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในระดับปริญญาโท
– ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
– เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

กำหนดการ
– การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ? 9 เมษายน 2553 ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.utcc.ac.th/scholarship

การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ? มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10? ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 ? 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ ? อาทิตย์และวัน??????????? นักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th/scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ