ม.หอการค้าไทย มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้ เพิ่มพูนความรู้ ระดับ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2) ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก จำนวน 16 ทุน ดังนี้

คณะที่เปิดรับ
บริหารธุรกิจ
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
– การตลาด

มนุษยศาสตร์
– ภาษาอังกฤษธุรกิจ
– การศึกษาทั่วไป (สาขาจิตวิทยา)

วิทยาศาสตร์
– วิศวกรรมการเงิน
– คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

นิเทศศาสตร์
– วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– วารสารศาสตร์
– การโฆษณา
– การประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
– มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 9 เมษายน 2553)
– ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

– มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer?Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
– ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอกต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
– ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
– ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว
– เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา

การรับสมัคร
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ? 9 เมษายน 2553ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์: www.utcc.ac.th/scholarship
– การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ จะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ? มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 ? 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ ? อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ: คุณสุกัญญา บุญแล
โทร. 02-697-6897
Email: academic@utcc.ac.th
เว็บไซต์: www.utcc.ac.th/scholarship

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ