รวมมิตรเหล่าคำศัพท์ที่สามารถพบได้บ่อยในการสมัครเรียนและสมัครงาน

ช่วงนี้หลายๆคนกำลังมองหางานหรือน้องๆกำลังมองหาที่เรียนกันอยู่ วันนี้ Scholarship.in.th ขอเสนอ คำศัพท์ที่สามารถพบได้บ่อยในการสมัครเรียนและสมัครงาน

 

Personal Data (ข้อมูลส่วนตัว)

Age อายุ
Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
Applicant name /Applicant signature ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น
Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ
Color of eyes สีตา
Color of hair สีผม
Complexion สีผิว
Confidential ความลับ
Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
Dependents ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Domicile ภูมิลำเนา
Expected salary / Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ส่วนสูง
Identification Card No. /ID Card No. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)
Name-Surname ชื่อ นามสกุล
Negotiable ต่อรองได้ (เงินเดือน)
Occupation อาชีพ
Ordainment บวช
Passed away / Deceased ตาย
Permanent address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
Personal data / Curriculum vitae / Resume / Bio-Data ประวัติส่วนตัว
Position applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
Postal code รหัสไปรษณีย์
Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
Race เชื้อชาติ
References / Referee บุคคลอ้างอิง
Relative ญาติ
Responsibilities งานที่รับผิดชอบ
Sex เพศ
Type in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Weight น้ำหนัก

 

 

Education Background ประวัติการศึกษา

Bachelor’s Degree ปริญญาตรี
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตร / ปริญญาที่ได้รับ
Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Diploma อนุปริญญา
Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
High school มัธยมศึกษาตอนปลาย
High Vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
Primary School / Elementary School? ประถมศึกษา
Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
Transcript / Statement of Marks ใบแสดงผลการเรียน?
Vocational อาชีวศึกษา
Vocational Certificate ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

 

Experiences / Previous Employment ประสบการณ์ / ประวัติการทำงาน

Expert in เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Full-time job งานประจำ
Part-time job อาชีพเสริม
Period of employment ระยะเวลาการทำงาน
Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Related field สาขา / วิชาที่เกี่ยวข้อง
Self-employed ทำงานส่วนตัว
Seminars การสัมมนาที่เข้าร่วม
Special skills ความชำนาญพิเศษ
Training courses การฝึกอบรม

 

 

Documents เอกสารต่างๆ

Application Form ใบสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Birth Certificate สูติบัตร
Home Registration ทะเบียนบ้าน
Identification Card (I.D. Card) บัตรประจำตัวประชาชน
Issued by ออกให้โดย
Issued Date วันที่ออกบัตร
Letter of Recommendation / Testimonial / Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
Valid Date / Expire Date วันที่บัตรหมดอายุ

 

 

Military status สถานภาพทางการทหาร

Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Exempted ได้รับการยกเว้น
Military Discharge Letter ใบปลดประจำการทหาร
No Military Service ยังไม่เกณฑ์ทหาร
No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
Reserved Officers Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

 

 

Residence ที่พัก

Boarding House / Dormitory หอพัก
Living with Parents พักอยู่กับพ่อ แม่
Own House บ้านของตนเอง
Rent House บ้านเช่า
Student Housing หอพักมหาวิทยาลัย

 

 

Religion ศาสนา

Buddhism ศาสนาพุทธ
Christian ศาสนาคริสต์
Islam ศาสนาอิสลาม

 

 

Marital status สถานภาพการสมรส

Divorced หย่าร้าง
Married แต่งงานแล้ว
Single โสด
Separated แยกกันอยู่
Spouse คู่สมรส
Widowed เป็นหม้าย

 

 

แล้วเราจะมาพบกับวาไรตี้ดีๆ จากรอบโลก อัพเดททุกๆวัน กับ ScholarShip.in.th กันนะครับผม

ที่มา: mthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ