รัฐบาลจีนมอบทุนโครงการพิเศษ วุฒิปริญญาโท-เอก

มหาวิทยาลัย ฟูดาน ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาพิเศษรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2009 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2009

ทุนการศึกษาที่มอบให้เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความร่วมมือและ ความเข้าใจระหว่างประชาชนชาวจีนกับชาติอื่น ๆ รวมไปถึงพัฒนาความสามารถของนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศจีน ภายใต้การดูแลแผนกการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟูดาน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน ประจำปีการศึกษา 2009

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
-เป็นนักศึกษาต่างชาติ สุขภาพดี
-วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาโท และวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก
-ต้องมีผลการเรียนที่ดี และได้รับจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฟูดาน
-ผู้สมัครจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงของการรับทุนชนิดอื่น ๆ อยู่

เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 2 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.fso.fudan.edu.cn
-ใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฟูดาน จำนวน 1 ชุด โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.fso.fudan.edu.cn
-ใบรับรองผลการเรียนที่แปลเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษแล้ว
-เรียงความ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 คำ และปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 1,500 คำ โดยเนื้อหาจะต้องเน้นในเรื่องของการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ผลการทำงานวิจัย
-จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ ที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
-ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าห้องแล็บ ค่าฝึกงาน รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ระดับปริญญาโท จำนวน 1,700 หยวนต่อเดือน ระดับปริญญาเอก จำนวน 2,000 หยวนต่อเดือน)
-ค่าเดินทาง 1,500 หยวนต่อคน
-ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวนต่อคนต่อปี (1 หยวน มีค่าประมาณ 5.5 บาท)

ขั้นตอนการสมัคร
-ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครไปยังสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยฟูดาน หลังจากนั้นทางสำนักงานจะส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนไปยังคณะ กรรมการพิจารณามอบทุน
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์เป็นรายบุคคลแล้ว จะส่งเอกสารกลับไปที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติอีกครั้งหนึ่ง
-คณะกรรมการพิจารณาการมอบทุนของมหาวิทยาลัยฟูดาน จะเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งให้กับสภามอบทุนการศึกษาของ รัฐบาลจีน
-มหาวิทยาลัยฟูดานจะส่งใบตอบรับและใบสมัครวีซ่า (JW201) สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา
-ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟูดานทันที เพื่อทำการลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด หากผู้ได้รับทุนไม่ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 เมษายน 2009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Foreign Students Office, Fudan University
No.220 Handan Road, Shanghai, China 200433
Tel.: 0086-21-55664568
Fax: 0086-21-65117298
E-mail: [email protected] หรือ [email protected]
Website: www.fso.fudan.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ