รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนปริญญาโท-เอก Tokyo Tech

ด้วย Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Japanese Government Scholarship Students 2010 by Tokyo Tech Recommendation แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษา ณ Tokyo Tech ใน Integrated Doctoral Education program หรือ Doctoral Program หรือ Master?s Program

Tokyo Tech ประกอบด้วย 6 Graduate Schools ในสาขาต่างๆได้แก่ 1) Science and Engineering 2) Bioscience and Biotechnology 3) Interdisciplinary Science and Engineering 4) Information Science and Engineering 5) Decision Science and Technology และ 6) Innovation Management

ประเภทของหลักสูตร
1. International Graduate Program (A)
2. Research Student Program
ในการสมัคร ผู้สมัครต้องเลือกประเภทเดียวเท่านั้น


International Graduate Program (A)
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีสัญญากับ? Tokyo Tech
สถานภาพผู้รับทุนการศึกษา
Regular Student

สถานที่ส่งใบสมัคร
Admission Division of Tokyo Tech, Japan
หมดเขตการส่งเอกสาร
4 ธันวาคม 2552 (ทางไปรษณีย์)

Research Student Program
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยที่มีสัญญากับ? Tokyo Tech
– มีอายุไม่เกิน 35 ปี (ณ วันที่ 1 เม.ย. 2552)
สถานภาพผู้รับทุนการศึกษา
Research Student (ถ้ามีผลการเรียนดี ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็อาจได้รับการต่อทุนเพื่อศึกษา International Graduate Program ต่อไป
สถานที่ส่งใบสมัคร
สำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมดเขตการส่งเอกสาร
20 พฤศจิกายน 2552

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. field of study and study program (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ฉบับจริง
4. ใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับจริง
5. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัยที่เคยทำมาแล้วสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์
6. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC หรือ IELTS (ฉบับจริง อายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
7. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)
8. จดหมายรับรองจากคณบดีถึงอธิการบดี Tokyo Tech (ฉบับจริง)
9. จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เพื่อรับรองศักยภาพของผู้สมัคร
10. สำเนาหนังสือเดินทาง
11. Letter of Acceptance (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
หมายเหตุ เอกสารการสมัครทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับ
– การยกเว้นค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าเล่าเรียน
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครทุนการศึกษาทั้งสองประเภทจะต้องติดต่ออาจารย์จาก Tokyo Tech ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในอนาคตของตนเพื่อขอ Letter of Acceptance
2. ผู้สมัครทุนการศึกษาจะต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษและรับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ผู้สมัครต้องแจ้งแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับ Letter of Acceptance
4. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับ Letter of Acceptance จะไม่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ