รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย

รัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปี 2552 เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน และนักศึกษาวิจัย จำนวน 50 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี
สัญชาติไทย
มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2552
หรือเกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2530 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2535)
ต้องสำเร็จการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือสำเร็จการศึกษา
เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่น (ผู้ที่จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2552 มีสิทธิ์สมัคร)
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ขึ้นไป ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือหากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงต้องสอบผ่าน Japanese Language Proficiency

Test: ในระดับ Level 1 และ Level 2 คะแนนมากกว่า 3.30 ในระดับ

Level 3 คะแนนมากกว่า 3.50


คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรนักศึกษาวิจัย
สัญชาติไทย
มีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2552 หรือเกิด
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2517)
พื้นฐานทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือกำลังศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 หรือหากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงจะต้องสอบผ่าน Japanese Language Proficiency Test: ระดับ Level 1 คะแนนมากกว่า 2.80 ระดับLevel 2?คะแนนมากกว่า 3.00 ระดับ Level 3 คะแนนมากกว่า 3.30
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ผู้สมัครจะต้องเลือกทำวิจัยในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

ไม่สามารถย้ายสาขาวิชาที่จะทำการวิจัยได้

ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่

หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก

เว็บไซต์: www.th.emb-japan.go.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ