รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก

รัฐบาล นิวซีแลนด์? โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ประกาศมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน ปิดรับสมัคร 15 ก.ค.ปีหน้า ทุนวิจัยนานาชาติระดับปริญญาเอกของนิวซีแลนด์ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships ซึ่งมีอักษรย่อว่า NZIDRS) มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

– ค่าเล่าเรียน 3 ปีสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบเต็มจำนวน
– ค่าครองชีพปีละ 18,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (เดือนละ 1,500 เหรียญนิวซีแลนด์)
– ค่าดูแลสุขภาพสูงสุดปีละ 600 เหรียญนิวซีแลนด์
– ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา ( 800 เหรียญนิวซีแลนด์)
– ค่าเดินทางตลอด? 3 ปี 2,000 เหรียญนิวซีแลนด์? เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปเรียนหรือวิจัยนอกสถานที่
– ค่าที่พักอาศัยงวดเดียว 500 เหรียญนิวซีแลนด์ มอบเฉพาะนักศึกษาซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาศึกษาในโครงการ NZIDRS โดยเฉพาะ? ขณะที่นักศึกษาที่พักอยู่ในนิวซีแลนด์อยู่แล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้
– ไม่มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ร่วมเดินทางมากับผู้รับทุน

หมายเหตุ
– 1 เหรียญนิวซีแลนด์ มีค่าประมาณ 25 บาท
-? ทุน NZIDRS เปิดสำหรับนักศึกษาทุกประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์


-? ผู้สนใจสมัครขอทุนควรเริ่มต้นด้วยการทำจดหมายติดต่อกับสถาบันการศึกษาใน นิวซีแลนด์เพื่อขอเข้าศึกษาต่อพร้อมทั้งขอจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน? ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานหนึ่งในกระบวนการพิจารณาขอทุน

นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ?ทุน NZIDRS สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการกระชับความสัมพันธ์ ทางการศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในหลาย ๆ ภูมิภาค ทั้งนี้ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาเพื่อ บรรลุผลแห่งความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับโลก ดังนั้นการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นการส่งผ่านความเป็นเลิศไปสู่ ภูมิภาคอื่น ๆ และอีกทีมหนึ่งก็เป็นการนำเอาสุดยอดองค์ความรู้จากประเทศอื่นมาแลกเปลี่ยน กับนิวซีแลนด์?

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุน NZIDRS ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
-? เป็นนักศึกษาต่างชาติ
-? มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์
-? มีหลักฐานที่ติดต่อและพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ พร้อมกับจดหมายตอบรับของมหาวิทยาลัย
-? ได้รับเกรดเฉลี่ย A หรือเทียบเท่า? ในวิชาที่เรียนอยู่
-? มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่กำหนดนี้? (ทดสอบมาไม่เกิน 2 ปีก่อนสมัครขอทุน)

1.IELTS คะแนนรวมอย่างต่ำ 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดได้ต่ำกว่า 6.0
2.TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 575 รวมทั้ง 4.5 ในการทดสอบการเขียนอังกฤษ
3.ได้คะแนนอย่างต่ำ 233 สำหรับ Computer based TOEFL และคะแนน? Essay Writing อย่างต่ำ 4.5
4.เกรด B สำหรับ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) และเกรด C สำหรับ Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

ข้อแม้
– ผู้ซึ่งถือสัญชาตินิวซีแลนด์ หรือตั้งรกรากในนิวซีแลนด์อย่างถาวร ไม่มีสิทธิรับทุนนี้
– ทุนที่ได้รับจะล้มเลิกเมื่อผู้ได้รับทุนไม่สามารถเข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างเต็มเวลาได้ตามเวลาที่สถาบันนั้นระบุไว้
– การมอบทุนขึ้นอยู่กับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสถานศึกษาของนิวซีแลนด์
– ผู้รับทุนคือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดต่อนี้ เช่น ค่าใบรับรองแพทย์
– ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนกลางคัน ยกเว้นจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ และการศึกษานิวซีแลนด์
– ผู้รับทุนต้องเคารพกฎและข้อห้ามของสถาบันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ถูกสถานศึกษาในนิวซีแลนด์สั่งระงับการศึกษาด้วยเหตุผลบางประการและ แจ้งต่อการศึกษานิวซีแลนด์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว?? การมอบทุนดังกล่าวจะถูกระงับไปด้วยเงินค่าครองชีพจะถูกระงับจ่ายขณะที่มีการ ระงับทุน ยกเว้นจะเกิดการระงับทุนเพราะเรื่องสุขภาพของผู้ขอทุน
– ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ในขณะเดียวกันนี้
– ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่างานวิจัยมีความคือหน้าอย่างน่าพอใจตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกทุน

ช่วงเวลาการสมัคร
ส่ง ใบสมัครถึงการศึกษานิวซีแลนด์ไม่ช้ากว่าวันที่ 15 กรกฎาคม? 2010? โดยส่งใบสมัคร 6 ใบพร้อมหลักฐานประกอบ 6 ชุดไปยัง Scholarships Manager

Education New Zealand Trust 6th Floor, 138 The Terrace Wellington? New Zealand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่? สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2254-2530 โทรสาร? 0-2253-9045 E-mail: [email protected]? www.nzembassy.com/home.cfm?c=21 หรือบริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โทร.081-445-6238

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ