รัฐบาลประเทศจีน มอบทุนป.ตรี-เอก

รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี?เอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเทศจีน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับประเทศจีน ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาจะมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน

สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยนี้เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจขอรับทุนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการเรียนการสอนจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาตรี (สำหรับมหาวิทยาลัยเซี๊ยเหมินมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น) จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6และสุขภาพแข็งแรง
2. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสุขภาพแข็งแรง
3. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า และสุขภาพแข็งแรง
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี เนื่องจากบางคอร์สของทุนจะต้องเรียนด้วยภาษาจีน
5. คะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ 5.5 สำหรับ IELTS

ระยะเวลาของการให้ทุนการศึกษา
4-5 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
2-3 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาโท
3 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาเอก

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
1. ฟรีค่าเล่าเรียน (ระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมินจะเป็นผู้รับผิดชอบ) รวมไปถึงค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและที่พักอาศัย
2. ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน ต่อปี
3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,700 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาโทและ 2,000 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาเอก

หมายเหตุ:
– 1 หยวน มีค่าประมาณ 5 บาท
– ทุนทั้ง 3 ระดับ จะไม่ให้สิทธิ์แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศจีนก่อนหน้านี้
– สำหรับผู้รับทุนทุกระดับ จะต้องเข้าศึกษาภาษาจีนพื้นฐาน เป็นเวลา 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://xsb.xmu.edu.cn/application จำนวน 2 ชุด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจำนวน 2 ชุด สามารถใช้ได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. ใบแสดงผลการศึกษาแต่ละระดับชั้น ที่แปลเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ ก็ได้
3. เรียงความหรืองานวิจัย อย่างน้อย 800 ตัวอักษร (ภาษาจีน หรือ อังกฤษ ก็ได้)
4. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ
5. ภาพถ่ายขนาดเท่ากับหนังสือเดินทาง

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2009

สถานที่ติดต่อ
Admissions Office of Xiamen University
Xiamen University, 361005
Fujian Province, P.R. China
Email: admissions@xmu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ