รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

เนื่องด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีนโยบายในการให้ ทุนเพื่อ สนับสนุนทางการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) แก่นักศึกษาต่างชาติในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ไทย โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา และเงื่อนไขทุนการศึกษาโดยย่อดังต่อไปนี้

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอกที่ผู้ขอรับทุนต้อง รับผิดชอบไม่เกิน 120,000-210,000 บาทต่อปีชึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่ลงทะเบียน ซึ่งเทียบเท่าอัตราค่าเล่าเรียนของประชาชนชาวนิวซีแลนด์ที่รัฐบาลได้ให้การ สนับสนุน (จากปกติ 510,000-660,000 บาทต่อปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ในทุกมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อผูกมัดทุน
2. คู่สมรสของผู้ได้รับทุนจะได้รับวีซ่าทำงานและได้สิทธิ์ในการทำงานเช่นเดียวกับชาวนิวซีแลนด์
3. บุตรของผู้ได้รับทุนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนในโรงเรียนของนิวซีแลนด์โดยเสียอัตราค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับชาวนิวซีแลนด์


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ กพ. รับรอง
2. มีผลการรับรองความสามารถทางภาษา IELTS ระดับ 6.5-7.0 หรือเทียบเท่า
3. มีหัวข้อและแบบเสนอโครงร่างการวิจัย
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีความประพฤติที่บกพร่องหรือเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อประเทศนิวซีแลนด์
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

ขั้นตอนในการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สามารถดาวน์โหลดที่นี่)
2. แนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้
2.1 สำเนารับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือเทียบเท่า
2.2 ผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS TOFEL หรือเทียบเท่า
2.3 แบบเสนอโครงการวิจัย 1 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.6 รูปถ่าย1 นิ้วจำนวน 2 รูป
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่

บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด
531 ซอย 11 เสรี 6 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้ง นี้บุคคลากรของสถาบันการศึกษา หรือผู้สนใจ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถ ส่งใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด โทร. 083-710-0005 โทรสาร 02-718-2712

ที่มา http://edunetglobal.com/nzphdscholarship.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ