รัฐบาลมอบทุน กพ. ศึกษาต่อประเทศจีนจำนวน 2 ทุน

ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน? (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)ประจำปี 2554 จำนวน 2 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ก.พ.กำหนด
2. เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ
3. เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
5. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
6. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
7. เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2? ปี
2.สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
4.อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ.

เอกสาร หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้
2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5
4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
5.ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป

สนใจสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47 /101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ข้อมูลและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และขอใบสมัครได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดูรายละเอียด และพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ