รัฐบาลอิตาลีจะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ทุนรัฐบาลอิตาลีจะมอบทุนการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป รวมทั้งสำหรับหลักสูตรในเวลาจำกัด และการทำวิจัย เพื่อศึกษาใน มหาวิทยาลัยของอิตาลีและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่รัฐรับรอง โดยไม่จำกัดสาขา และเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ ภาษา วรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธาและอีเลคโทรนิคส์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การอนุรักษ์และเทคนิคการบูรณะ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การสื่อสาร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ

ระยะเวลาของทุนจะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปกติแล้ว จำนวนสูงสุดไม่เกิน ๙ เดือน เพื่อศึกษาในสถาบันที่ผู้สมัครเลือก การสมัครขอต่อ อายุทุนการศึกษาสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรระยะ ยาว

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการ ศึกษารายเดือนๆละ ๗๐๐ ยูโร (ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท) โดยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการและต่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักด้วยตน เอง รัฐบาลอิตาลีจะจัดการด้านประกันคุ้มครองสุขภาพให้ การ คัดเลือกผู้สมัครจะทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับอิตาลี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีความรู้ ภาษาอิตาเลียนดี โดยมีวุฒิบัตร หรือใบรับรองความรู้โดยการทดสอบการสนทนากับตัวแทนของสถานทูตอิตาลี หรือ อาจารย์ชาวอิตาเลียนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทย

-มีหนังสือ รับรองวุฒิการศึกษาในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัคร ต้องการเรียนกำหนดไว้

-อายุไม่ เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นครูสอนภาษาอิตาเลียน (สำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนสำหรับครู) หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสถาบันการศึกษานั้นๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาการเรียนจะต้องได้ รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี โดยผ่านทางสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ ก่อน

ผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครทุนทางอินเตอร์เนต ออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (โดยคลิกที่ ?Study grant application? เวปไซต์

http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN)

ที่มา : igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ