ABK&AOTS Management Training Program for FY 2010

ABK&AOTS Management Training Program for FY 2010 สนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐบาลญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนด้านการฝึกอบรมและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

-EPCM “The Executive Program on Corporate Management” อบรมระหว่างวันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2553?? ( 2 สัปดาห์) ที่TKC, Tokyo รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่? 26 มีนาคม? 2553

-PMTC “The Production Management Training Course”? อบรมระหว่างวันที่ 5 – 30 กรกฎาคม 2553? (4 สัปดาห์) ที่ CKC, Aichi รับสมัครคั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่? 29 มีนาคม? 2553

BIIT “The Program for Business Innovation by Information Technology” อบรมระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2553? (2 สัปดาห์ ) ที่ TKC,Tokyo รับสมัครคั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่? 26 มีนาคม? 2553

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้
1.ใบสมัคร Application Form (กรอกรายละเอียดให้ครบ)
Name of Representative of the Company ชื่อผู้บังคับบัญชา
Position? ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
Signature ลายเซ็นผู้บังคับบัญชา??? พร้อมกับตราประทับของบริษัท
2.Medical Check Sheet
3.Pre-Training Report ของแต่ละทุน (ซึ่งจะอยู่ท้าย Outline Program)
4.Consent Form
5.สำเนาPassport
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.สำเนาทะเบียนบ้าน
8.Brouchure ของบริษัท ที่เป็นภาษาอังกฤษ
9.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (พร้อมเขียนชื่อที่ด้านหลังของรูปถ่าย)
10.ใบวุฒิรับรองการศึกษา
11.เอกสารจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
12.รูปถ่ายโรงงาน หรือ สถานที่ประกอบการ
13.Organization Chart แสดงตำแหน่งและชื่อของผู้บังคับบัญชากับผู้สมัคร

****เอกสารทั้งหมดกรุณานำส่งตัวจริง 1 ชุด(ชุดที่มีลายเซ็นจริง) และสำเนา 2 ชุด? *** รวมส่งทั้งหมด 3 ชุดสามารถนำส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งได้ที่?? 160/179-182 ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลส กรุงเทพฯ? 10500 โทร 0-2238-5235-6 โทรสาร 0-2634-0265

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุน ฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)160/179-182 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลส ชั้น 13 (12 เอ ) ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯโทร 0-2238-5235-6 โทรสาร 0-2634-0265 E-mail : [email protected] Website : http://www.abk-aots.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ