รัฐบาลโมร็อกโก ให้ทุนการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนต่อปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก ประจำปี 2553-2554 จำนวน 15 ทุน

1. ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาตรี ต้องมีอายุ 19-23 ปี มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอารบิกในระดับดี
2. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 2 ชุด ในแต่ละชุดมีเอกสาร ดังนี้
-ใบสมัคร
-สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรอง สำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็น ภาษาอังกฤษ
-สำเนาสูจิบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ไดรับการรับรองว่าผู้สมัครมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นพาหะแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยระบุชื่อจริง นามสกุล และสัญชาติไว้ที่ด้านหลังรูป
-ผู้ขอทุนปริญญาเอก ต้องยื่นสำเนาผลงานวิจัยด้วย

ดูรายละเอียดได้ที่ www.amci.ma หรือโทร.0-2628-5646 ต่อ 115 ภายใน 23 กรกฎาคม

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องระบุสถานศึกษาและวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่ออย่างชัดเจน 3 ลำดับ โดยเรียงลำดับจากสาขาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษามากที่สุดไปยังน้อยที่สุด และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือขอรับทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ