รัฐบาลไทย มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ป.โท – เอก

สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้?นักศึกษาไทยได?ร?วมศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับ นักศึกษานานาชาติโดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของ รัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ที่ไม?มีข?อผูกมัดใดๆ

จุดประสงค?ของทุนอุดหนุนนี้เพื่อการผลิต วิศวกรและนักวิทยาศาสตร?ให?มีมวลวิกฤต เพื่อความพร?อมในการเผชิญหน?ากับการเปิดตลาดการค?าและบริการโดยเสรี (FTA)

ผู?สมัครจะต?องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด?วยคะแนนสะสมตามที่กำหนดและมีความสามารถในภาษาอังกฤษพอควร โดยเข?าศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งของ 3 สำนักวิชา (วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล?อม ทรัพยากรและ การพัฒนา, และการจัดการ)

ทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลสำหรับนักศึกษาไทย กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT )

รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

1. ทุนอุดหนุนเต็มจำนวน (752,000 บาท) ผ?ูได?รับทุนนี้ จะได?รับทุนเท?ากับค?าเล?าเรียนทั้งหมดสำหรับ การศึกษาในระดับปริญญาโทโดยผ?ูสมัครจะต?องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม?ต่ำกว?า 3.5

2. ทุน อุดหนุน 75% (564,000 บาท) ผ?ูได?รับทุนนี้ จะได?รับทุนมูลค?าเท?ากับค?าเล?าเรียน 3 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชำระค?าเล?าเรียน ภาคการ ศึกษาแรกเป็นเงิน 188,000 บาท โดย ผ?ูสมัครจะ ต?องมีคะแนนสะสมในระดับ ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว?า 3.0

3.?ทุน อุดหนุน 50% (376,000 บาท) ผ?ูได?รับทุนนี้ จะได?รับทุนมูลค?าเท?ากับค?าเล?าเรียน 2 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชำระค?าเล?าเรียน 2 ภาคการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 376,000 บาท โดยผ?ูสมัครจะต?องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม?ต่ำกว?า 2.7

ส?วนทุนอุดหนุนระดับปริญญาเอก ผ?ูสมัครจะต?องจบการศึกษาปริญญาตรีและโท ด?วยคะแนนสะสมเฉลี่ยไม?ต่ำกว่า 3.0 และ 3.5 ตามลำดับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย และหลักสูตรการศึกษาของสถาบันเอไอที โปรดติดต่อ

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา (Admission Office) สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย (เอไอที)

ต?ู ป.ณ. 4 คลองหลวง, ปทุมธานี 12120

โทร: 02-524-5031, Fax: 02-524-6326

E-mail: admissions@ait.ac.th

ผ?ูสนใจสามารถดาวน?โหลดข?อมูลแบบฟอร?มการสมัครได?ที่

เว็บไซต์: http://www.ait.ac.th/AIT/apply

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ