รับตรงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2558

  สำหรับอีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ...