รับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2551 ? 2562 โดยมีเป้าหมายสร้างกำลังคนระดับปริญญาเอกเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกำหนด

ในปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์?? (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก หรือระดับปริญญาเอก รวม 270 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาและสถาบันที่ร่วมโครงการตามเอกสารแนบท้าย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้


ผู้สนใจสมัครรับทุนวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ตามประกาศนี้ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อกำหนดของทุนจากประกาศนี้ให้เข้าใจก่อนสมัคร? หลังจากโครงการฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกำหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

ระยะเวลาการสมัคร
รอบที่ 1 ??? จำนวนทุน 130 ทุน
สมัครภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน? – 21 ธันวาคม? พ.ศ. 2552

รอบที่ 2??? จำนวนทุน 140 ทุน
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครรับทุนในรอบที่ 1 และผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สมัครรับทุนของปีการศึกษา 2553 กำหนดให้สมัครภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังประกาศผลการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ให้ทุน (กรณีที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์หลังประกาศผลข้อเขียน) แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 หรือภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังเข้าสอบสัมภาษณ์ (กรณีที่มีการสอบสัมภาษณ์หลังประกาศผลข้อเขียน) แต่ต้องไม่เกินวันที่? 5 เมษายน พ.ศ. 2553

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาโทของปีการศึกษา 2552 ในหลักสูตรที่มีสิทธ์สมัครรับทุนจากโครงการฯ ให้สมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

ให้ผู้สมัครในทุกภูมิภาค ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยัง หน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์? ห้อง P109? ตึกฟิสิกส์? คณะวิทยาศาสตร์? มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท? ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่มา : http://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=TyCNHGcxXb.doc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ