รับสมัครเรียนต่อออสเตรียผ่านทุน Technology Grants

ทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ของไทย สมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัย ในระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรียจำนวน 11 ทุน

โดยแบ่งเป็น
– ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) จำนวน 4 ทุน

– ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) จำนวน 5 ทุน

– ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme) จำนวน 2 ทุน

การปิดรับสมัคร

การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
ลง วันที่ 16 มกราคม 2555
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือ

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555
ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=205

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ