ศาลยุติธรรม มอบทุนโท-เอก ต่างประเทศ ปี52

ด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และมี มติเห็นสมควรจัดให้มีการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนของสำนักงานศาล ยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2552

จำนวน 2 ทุน โดยเป็นทุนศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครสอบ
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานศาลยุติธรรม
– เป็นผู้ได้รับปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
– เป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
– เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใด
– เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
– TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (computer-based) หรืออย่างน้อย 550 คะแนน(paper-based) หรืออย่างน้อย 79 – 80 คะแนน (internet-based)
– IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

การคัดเลือกผู้สมัครรับทุน
– ผู้สมัครต้องทดสอบความรู้ตามที่คณะอนุกรรมการ ฯ กำหนด ดังนี้
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการด้านกฎหมาย (หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายอาญา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (60 คะแนน) และทักษะการสื่อความหมายภาษาอังกฤษโดยวิธีการเขียนเรียงความตามที่คณะอนุกรรมการ ฯกำหนด (40 คะแนน)

การสมัครและการสอบ
– ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารอันเป็นหลักฐานต่อกองการต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ? 25 พฤษภาคม 2552
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552
– สอบข้อเขียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2552
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2552
– ประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ