สกอ.มอบทุน ป.ตรี-โท-เอก ในและต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา จึงได้กำหนดรับสมัครองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประสงค์จะประกอบอาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยโดยให้หน่วย งานองค์กรสถาบันการศึกษาส่งแผนงานต่าง ๆ มาที่ สกอ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551


ประเภทและจำนวนทุน
ทุนระดับปริญญาตรี ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ
245 ทุน ผู้ได้รับทุนในประเทศที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการพิจารณาให้ปฝึกอบรม /ศึกษาบางรายวิชา (ประมาณ 4-6 เดือน) จำนวน 28 ทุน
ทุนระดับปริญญาโทเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 5 รุ่น
รวมตลอดโครงการ 915 ทุน ส่วนผู้รับทุนในประเทศที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการพิจารณาให้ไปฝึกอบรม /ศึกษาบางรายวิชา ปริญญาโทประมาณ 4-6 เดือน และระดับปริญญาเอกประมาณ 1 ปี จำนวน 65 ทุน
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเอก จำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ 230 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัครทุนระดับปริญญาโทเอก
ทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโทเอก
1. มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (ภาคต้นของปีที่ 4) ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นปีที่ 1-3 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 550

5. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา และในสถาบันการที่โครงการฯให้ความเห็นชอบ
6. เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก
จะต้องพร้อมเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับนั้นในทันที โดยไม่มีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควร

สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทรศัพท์: 02-610-5357-9

เว็บไซต์: http://www.mua.go.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ