สกอ. มอบทุนเรียนต่อป.โท-เอก ประเทศอังกฤษ-อเมริกา

สกอ. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2553 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ทุนระดับปริญญาโท เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา
1.เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
4.อายุไม่เกิน 40 ปี

ทุนระดับปริญญาเอก เรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
3.อายุไม่เกิน 40 ปี

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ประกาศ
2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด
3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจากหัว หน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มสนง.ก.พ.5
4.สำเนาทะเบียนบ่าน และสำเนาบัตรประจำตัวเข้าหน้าที่ของรัฐจำนวนอย่างละ 1 ชุด

ภายในวันที่ 29 เมษายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักอำนวยการ ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ