สถาบันจุฬาภรณ์ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม ?Chulabhorn Graduate Institute Open House 2009? ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย มีคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง ใกล้ชิด และเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย รวมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 และสมัครขอรับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th หรือสอบถามที่ โทร.0-2574-0622 ต่อ 1506, 1523
นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และยังมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกาและยุโรป


รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ผู้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร ได้แก่

1. Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences
2. Doctor of Philosophy in Chemical Biology
3. Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology
4. Master of Science in Applied Biological Sciences
5. Master of Science in Chemical Biology
6. Master of Science in Environmental Toxicology
7. Graduate Diploma in Applied Biological Sciences
8. Graduate Diploma in Environmental Toxicology

ทุนการศึกษา
ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสถาบันมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครเข้าศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ยังได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ส่วนผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับทุนเป็นเวลา 3 ปี
ผู้รับทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และDownload ใบสมัครได้ที่ www.cgi.ac.th

กำหนดการการรับนักศึกษา

1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อน สัมภาษณ์ก่อน
2. Open House 21 พฤศจิกายน 2552
3. สัมภาษณ์ 21 พฤศจิกายน 2552
กรณีสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตร คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะเชิญสัมภาษณ์ก่อน

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ธันวาคม 2552
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าศึกษา มกราคม 2552

วิธีการสมัคร
1. ติดต่อด้วยตนเอง
สำนักวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
อาคารวิจัยเคมี ชั้น 5 ห้อง 514A 514B
โทรศัพท์ 0-2574-0622 ต่อ 1506, 1523 โทรสาร 0-2574-0622 ต่อ 1524

2. ติดต่อทางไปรษณีย์
สำนักวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เลขที่ 54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. ติดต่อทางอีเมล์
email: [email protected]

ที่มา http://www.cgi.ac.th/AdmissionPlan/Home.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ